Blog
19 stycznia 2023

Prawne aspekty organizowania loterii i konkursów w 2023r

Organizacja konkursów i loterii to skuteczny i bardzo popularny sposób reklamowania swoich produktów i usług przez firmy. Jest to również doskonałe wsparcie działań sprzedażowych, pozwalające na efektywne zdobywanie klientów oraz promocję marki. Loterie i konkursy sprawdzą się w każdym aspekcie promocyjnym i wizerunkowym, o ile zostaną one przygotowane i zrealizowane zgodnie z wymogami prawa. W przeciwnym wypadku mogą narazić przedsiębiorcę, korzystającego z takich rozwiązań, na wysokie kary pieniężne, nie zapominając przy tym o nadszarpniętej reputacji. Poznaj aspekty prawne organizowania loterii i konkursów w 2023 roku.

Skuteczne narzędzia promocyjne

Zarówno konkurs, jak i loteria to świetny sposób na promocję marki, w ramach których uczestnik ma szansę wejść w interakcję z organizatorem. Organizacja konkursów i loterii promocyjnych to jedno z najefektywniejszych narzędzi wykorzystywanych w kampaniach reklamowych. Pozwalają one nie tylko lepiej angażować klientów, ale również skuteczniej przyciągać nowych nabywców towarów i usług, zwiększać sprzedaż oraz utrzymywać lojalność już istniejącej grupy odbiorców.

Warto jednak pamiętać, że organizatorzy konkursów i loterii nie poruszają się w prawnej próżni, a w zależności od rodzaju tego typu akcji promocyjnych, mogą one podlegać przepisom nawet kilku ustaw jednocześnie. Co więcej, nieprzestrzeganie norm prawnych w tym zakresie może rodzić poważne konsekwencje.

Konkurs jako przyrzeczenie publiczne

Polskie prawo nie podaje precyzyjnej definicji konkursu, więc bez względu na to, jak organizator nazwie swoją akcję promocyjną, jej prawny aspekt będzie zależał przede wszystkim od zasad, na jakich jest ona organizowana.

Słownikowa definicja konkursu mówiąca, że „impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.”, jest bardzo zbliżona do przyrzeczenia publicznego, uregulowanego w Kodeksie cywilnym:

  • 919 § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.
  • (…)
  • 921. § 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.

Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, leży w gestii przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

Loteria tylko z zezwoleniem

Przygotowanie loterii stawia przed organizatorem o wiele większe wymagania niż konkurs, ponieważ wymaga od niego dużej wiedzy, doświadczenia oraz odpowiedniego zaplecza prawnego.

Loteria posiada swoją prawną definicję, która znajduje się w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych:

  • 2. ust. 1. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:
  • (…)
  • 10) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestnicy nabywają towary i usługi. Kupując je klienci otrzymują szansę wygrania nagród pieniężnych lub rzeczowych. Przed zorganizowaniem loterii konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, które wydaje dyrektor właściwej izby administracji skarbowej.

Organizując konkurs w postaci loterii, należy spełnić szereg wymogów. Najważniejszy z nich polega na uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej (art. 32 ust. 3 ustawy o grach hazardowych). Taki dokument wydawany jest na wniosek organizatorów loterii (musi on zawierać elementy wskazane w art. 39 ustawy o grach hazardowych). Na jego rozpatrzenie właściwy organ ma 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 40 ust. 2 w/w ustawy).

Podmiot organizujący loterię promocyjną ma obowiązek również opłacić owo zezwolenie (opłata wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej – art. 69 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy; definicja kwoty bazowej znajduje się w art. 70 tejże ustawy). Dodatkowo organizator jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad grami hazardowymi przez osoby legitymujące się odbyciem stosownego szkolenia (rozdział 3 w/w ustawy).

Loteria musi zostać zorganizowana i przeprowadzana zgodnie z zatwierdzonym wcześniej regulaminem, którego kopię dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia.

Konsekwencje związane z przeprowadzeniem loterii bez obowiązkowego zezwolenia są wyjątkowo dotkliwe. Na organizatora loterii może zostać nałożona kara pieniężna o pięciokrotnej równowartości opłaty za wydanie zezwolenia. Przygotowanie i przeprowadzenie loterii wbrew przepisom ustawy stanowi wykroczenie karno-skarbowe, za które grozi kara grzywny w wysokości 240 stawek dziennych.