Blog
22 lutego 2017

Planowanie i organizowanie loterii audioteksowej

Loteria to popularna forma działań wizerunkowych. Jednym z ciekawszych jej rodzajów jest loteria audioteksowa. Podstawę prawną do jej organizowania stanowią przepisy ustawy hazardowej z 19 listopada 2009 roku. Definiują one loterię audioteksową jako grę losową, do której przystępuje się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne z określonym numerem albo wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS). Uczestnictwo za pośrednictwem strony internetowej nie jest możliwe. Organizator loterii może oferować wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Planowanie loterii audioteksowej

Warto pamiętać, że nowelizacja ustawy o grach hazardowych z roku 2015 ściśle określa, kto ma prawo organizowania loterii audioteksowej. Są to wyłącznie spółki akcyjne albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę na terytorium naszego kraju lub na terytorium innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, ewentualnie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Spółki muszą prowadzić działalność w zakresie gier bądź loterii.

Loteria audioteksowa jest przygotowywana jednorazowo na obszar całego kraju albo lokalnie, stosownie do zatwierdzonego regulaminu. Mogą w niej brać udział wyłącznie osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia.

Organizacja loterii audioteksowej

1. Zezwolenie

Pierwszym, niezbędnym krokiem powinno być uzyskanie zezwolenia pozwalającego na organizowanie loterii. W tym celu należy złożyć wniosek do dyrektora Izby Celnej danego obszaru właściwości miejscowej, a jeżeli zasięg loterii ma obejmować więcej obszarów, to zezwolenia udziela dyrektor Izby Celnej zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Zezwolenie zostaje wydane na organizację konkretnej loterii i to na okres nieprzekraczający dwóch lat. Istnieje możliwość uzyskania przedłużenia tego terminu na maksimum sześć miesięcy.

Rozpatrzenie samego wniosku musi nastąpić w ustawowym terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym wniosek został złożony. Brak odpowiedniej zgody uniemożliwia organizację loterii, a złamanie tego wymogu grozi poważnymi konsekwencjami karnymi – zarówno karą grzywny, jak i karą pozbawienia wolności.

2.  Regulamin

Bardzo ważną kwestią jest także stworzenie regulaminu loterii, przy czym należy pamiętać, że wszelkie jego korekty zawsze wymagają zatwierdzenia przez dyrektora Izby Celnej wydającego zezwolenie. Dopiero po akceptacji zmian loteria może być prowadzona według nowych zasad. Regulamin powinien zawierać następujące dane:

  • nazwa loterii,
  • nazwa podmiotu organizującego,
  • dane organu wydającego zezwolenie,
  • reguły prowadzenia,
  • zasięg obowiązywania loterii,
  • miejsce oraz termin losowania nagród,
  • normy gwarantujące prawidłowość przeprowadzenia loterii,
  • forma i termin ogłoszenia wyników oraz miejsce i termin przydzielania nagród,
  • tryb rozpatrywania reklamacji,
  • ogólna wartość puli nagród.

3. Opłata i podatek

Udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej wymaga uiszczenia, jeszcze przed rozpoczęciem akcji, stosownej opłaty wynoszącej 10% wartości puli nagród, wszelako minimum 50% kwoty bazowej, która zostaje określona w art. 70 ustawy o grach hazardowych.

Organizator ma również obowiązek zapłaty podatku od gier w wysokości 25% przychodu, jaki zostanie uzyskany w danej loterii.

4. Inne istotne kwestie

W razie niesatysfakcjonującej decyzji dyrektora Izby Celnej organizator może odwołać się w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji. Wnioskodawca musi również zgłosić rozpoczęcie loterii, a po jej zakończeniu w terminie do 30 dni przesłać do urzędu celnego wszelkie informacje na temat przeprowadzonej loterii.

 

Źródła: