Blog
17 września 2015

Kiedy konkurs staje się Loterią

Organizowanie konkursów lub loterii jest niezwykle popularne w ramach programów lojalnościowych. Niemniej jednak, z organizacją tego typu przedsięwzięć wiąże się wiele elementów z zakresu prawa i nie tylko, które należy przestrzegać.

Konkurs przyjmuje formę loterii, w której uczestniczy się przez nabycie towaru lub usługi a organizator oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe w drodze losowania. Choć najczęściej w takich loteriach (nazwa konkurs stosowana jest dla nich na wyrost) nabywca produktu lub usługi po udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe kwalifikuje się do udziału, to jednak szczęśliwi zwycięzcy wyłaniani są już drogą losowania.

Każda taka loteria, nawet nazywana konkursem, stanowi grę losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych i dlatego na jej zorganizowanie trzeba uzyskać zezwolenie Dyrektora Izby Celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej jest urządzana i prowadzona.

Jeżeli loteria jest urządzana na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora Izby Celnej zezwolenia udziela Dyrektor Izby Celnej właściwej według miejsca zamieszkania lub siedziby organizatora.

Przypadkowość czyli element decydujący o różnicy pomiędzy Loterią a Konkursem

Można uniknąć komplikacji eliminując element przypadkowości z etapu przyznania nagród konkursowych, uzależniając ich uzyskanie tylko od udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe lub wykonania jakiegoś zadania konkursowego i wykluczając losowanie zwycięzcy.

Można wprowadzić ten element na początku konkursu—do wylosowania spośród nabywców produktów uczestników konkursu, którzy po udzieleniu następnie zgody na udział w konkursie będą musieli wykazać się wiedzą lub umiejętnością wykonania jakiegoś zadania. Wówczas każda osoba, która spełni warunki konkursu  powinna uzyskać nagrodę. Nie każda jednak osoba, która wykona określone zadanie, musi ją otrzymać.

Można uzależnić także uzyskanie nagrody od wykonania tego zadania najlepiej, zdaniem wyłonionej przez organizatora komisji konkursowej. W takich przypadkach należy jednak zwrócić uwagę aby wymóg wykazania się wiedzą nie był warunkiem pozornym. Taka sytuacja np. będzie miała miejsce gdy pytania lub zadania konkursowe będą banalnie proste i miały taki charakter, że poradziłby sobie z nimi każdy uczestnik. Jeśli tak będzie, wówczas konkurs może zostać uznany za loterię promocyjną, ze wszystkimi tego skutkami.

Ochrona danych osobowych – bez względu na formę prawną

Przy organizowaniu loterii, konkursu lub innej gry musimy zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych ich uczestników. W takim wypadku powinniśmy wziąć pod uwagę obowiązek rejestracji zbioru danych ich uczestników. Przy zbieraniu danych pamiętajmy o klauzuli zgody na przetwarzanie jak i informacji o celu przetwarzania oraz, że przekazujący ma prawo wglądu, poprawiania i usuwania przekazanych danych.

Wizerunek i prawa autorskie

Często przedmiotem konkursu mogą być prawa autorskie czy to do wykonanego zdjęcia, pracy plastycznej, utworu muzycznego, filmu czy też zdjęć na których utrwalony jest wizerunek osoby. W takich przypadkach organizator konkursu powinien szczególnie zadbać o to by uzyskać od uczestnika odpowiednie zgody na korzystanie z prac lub przeniesienia praw autorskich zgodnie z  Art. 81. Ustawy

Odbiorcy

Przy organizacji konkursu czy loterii należy zwrócić uwagę do kogo jest kierowany. Jeśli w kręgu odbiorców są konsumenci należy szczególną uwagę zwrócić na fakt czy w regulaminie nie pojawiają się postanowienia uznane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta jako klauzule niedozwolone. Szczegółowy spis klauzul znajduje się na stronie urzędu pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php Warto monitorować go na bieżąco, gdyż w miarę wpływu nowych spraw zwiększa się jego zakres. Obecnie takich klauzul jest aż kilka tysięcy